POLITYKA PRYWATNOŚCI

Załączona polityka prywatności dotyczy witryny internetowej prowadzonej przez firmę „Silton” Jadwiga Zawitkowska i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej firmy. Korzystając z naszej witryny internetowej wyrażacie Państwo jednocześnie akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawionymi poniżej warunkami.

Korzystanie z większości strony internetowej www.serwis-audio.pl nie wiąże się z koniecznością rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.Zgodnie z rozporządzeniem, danymi osobowymi nie są dane Przedsiębiorców, dostępne w systemach rejestrowych kraju. Ze względu na zachowanie najwyższego bezpieczeństwa przyjęliśmy jednak, że zabezpieczymy dodatkowo dane osób kontaktowych (np. pracowników serwisów, sprzedawców czy księgowych) wraz z ich numerami telefonów oraz adresami mailowymi. Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez właściciela strony internetowej firmę „Silton” Jadwiga Zawitkowska ul. Księżycowa 72a,  01-934 Warszawa., NIP: 526-142-35-35, (zwanego dalej Firmą), z którą można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na silton@op.pl . Można również skorzystać z poczty tradycyjnej wysyłając list na podany adres.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a)       w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b)       w celu kierowania do Pani/Pana przez Firmę treści marketingowych (newsletterów) w sposób, na który Państwo wyrazili zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes firmy polega na przesyłaniu do Państwa treści marketingowych w okresie świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Państwo wyrazili zgodę,

c)       dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d)       dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e)       w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a)       dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b)       podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c)       przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy,

d)       podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty kredytujące,

e)       organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Firma nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a)       w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży, by szybko i sprawnie zrealizować zamówienie i wysyłkę, jak najszybciej udzielić odpowiedzi na wszelkie zapytania i sprawnie przeprowadzić postępowanie reklamacyjne – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,

b)       w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia dla Państwa usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną,

c)       w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez firmę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu:

a)       Administrator strony internetowej może korzystać w z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu,

b)       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych firma prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: „Silton” Jadwiga Zawitkowska ul. Księżycowa 72a,  01-934 Warszawa lub elektronicznej (wiadomość e-mail na silton@op.pl).

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

a)       zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie internetowej,

b)       Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tych obowiązków.

Informujemy, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, adres IP komputera, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk dotyczących prowadzonej przez nas witryny internetowej oraz w celu optymalizacji działania naszej witryny.

Jeżeli dokonali Państwo transakcji zakupu towaru, możecie otrzymać od nas e-maile dotyczące transakcji. Możemy również kontaktować się z  Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące transakcji. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez formularz, ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Jeżeli mają Państwo problemy z edycją informacji na Wasz temat, proszę opisać problem i wysłać na adres silton@op.pl. Tam z pewnością uzyskają Państwo pomoc.

Firma „Silton” Jadwiga Zawitkowska stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją. Do stosowanych środków bezpieczeństwa należą m.in. środki prawne, administracyjne oraz techniczne, takie jak bariery ochronne, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie oraz tam gdzie jest to wymagane technologie szyfrujące.

Polityka dotycząca plików Cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.serwis-audio.pl.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu mogą być stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt
Firma zbierająca dane : „Silton” Jadwiga Zawitkowska ul. Księżycowa 72a,  01-934 Warszawa.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez e-mail silton@op.pl